Urbanistyka

 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • ocena aktualności studium i planów miejscowych
 • koncepcje urbanistyczne (wariantowe opracowanie przedstawiające optymalne pod względem przestrzennym i ekonomicznym zagospodarowanie terenu inwestycyjnego, 2D i 3D)
 • analizy urbanistyczne (określenie możliwości inwestycyjnych nieruchomości przed sprzedażą, zakupem lub rozpoczęciem inwestycji)
 • decyzje o warunkach zabudowy (przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie analizy urbanistycznej
 • opracowania studialne tematyczne (np.: turystyczne, rekreacyjny, przyrodnicze)
 • doradztwo i konsultacje w zakresie urbanistyki (np.: w zakresie formułowania wniosków do studiów i planów miejscowych)
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego i studium w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 • prognozy skutków finansowych
 • wnioski o zmianę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • przeprowadzenie kompleksowej obsługi planistycznej: przygotowanie dla rady gminy projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego / studium, uzyskanie uzgodnień i opinii instytucji i organów wraz z prowadzeniem i uczestniczeniem w spotkaniach negocjacyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, prowadzenie dokumentacji prac planistycznych